About

อ่าน เขียน เรียนรู้ และแบ่งปัน คือคำสี่คำที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาตนเอง ผู้ที่รักในการพัฒนาตนเองส่วนใหญ่ ล้วนแล้วแต่เป็นนักอ่าน นักเขียน นักเรียนรู้ และชอบที่จะแบ่งปันในสิ่งที่รู้ให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ และ Blog นี้ก็เป็นพื้นที่สำหรับเขียนในสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ เพื่อเป็นการทบทวน และทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นและ ง่ายต่อการส่งต่อแบ่งปันไปยังผู้ที่สนใจต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

Sharing
Photo by Markus Winkler / Unsplash