Learning

A collection of 3 posts
Start with WHY - Part II
Entrepreneurs Featured

Start with WHY - Part II

HOW A TIPPING POINT TIPS ในปี 2000, Malcolm Gladwell เขียนหนังสือที่ชื่อว่า The Tipping Point โดยเนื้อหาสาระสำคัญเป็นการอธิบายกระบวนการในการแพร่กระจายของไอเดีย เทรนและพฤติกรรมทางสังคมต่าง ๆ  โดยแบ่งผู้คนที่เป็นกลไกหลักในการแพร่กระจายออกเป็นสองกลุ่มคือ Connectors และ Influencers, Connectors คือคนที่เป็นที่รู
3 min read
ระเบียบแห่งการระบาด : มาตรวัดแห่งมิตรภาพ
วิทยาศาสตร์

ระเบียบแห่งการระบาด : มาตรวัดแห่งมิตรภาพ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนั้นเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของการระบาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิด ความรู้ ความเชื่อ และเชื้อโรค การแพร่ระบาดออกไปของสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ล้วนต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมไม่ว่
เรียนอย่างไรให้กลายเป็นผู้รอบรู้
ชีวิต

เรียนอย่างไรให้กลายเป็นผู้รอบรู้

วันนี้บังเอิญได้อ่านบทความ เรื่อง "No specific skill will get you ahead in the future" ในอนาคตอันไกล้ การเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น อาจจะไม่ช่วยให้เกิดความก้าวหน้าทางอาชีพอีกต่อไป เพราะมีแนวโน้มว่าบริษัทต่าง ๆ ต้องการผู้ที่มีความรู