wyckoff

A collection of 3 posts
Wyckoff in Depth - Part III
wyckoff

Wyckoff in Depth - Part III

THE THREE FUNDAMENTAL LAWS THE LAW OF SUPPLY AND DEMAND Wyckoff นำกฏพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับตลาดทุน โดยกฏนี้มีอยู่ว่า เมื่อความต้องการมีมากกว่าปริมาณสินค้า ราคาของมันจะสูงขึ้น ในทางกลับกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ปริมาณสินค้ามีมากกว่าความต้องการ ราคาสิ
1 min read
Wyckoff in Depth - Part II
wyckoff

Wyckoff in Depth - Part II

หลักการของ Wyckoff นั้นยืนอยู่บนกฎพื้นฐาน 3 อย่างคือ 1. Supply and Demand: อุปสงค์และอุปทาน 2. Cause and Effect: เหตุและผล 3. Effort and Result: กฏแห่งกรรม กรรมคือการกระทำสะท้อนออกมาในรูปของปริมาณการซื้อขาย ส่วนผลกรรมคือราคา "The law of effort and result states that every
2 min read
Wyckoff in Depth - Part I
wyckoff Featured

Wyckoff in Depth - Part I

When one wave ends, another wave starts in the opposite direction. We learn the pattern of waves to determine the nature of the trend. การเคลื่อนที่ของราคาหุ้นนั้นไม่ได้เป็นเส้นตรงแต่มันมีลักษณะเป็นคลื่น แต่ละช่วงของคลื่นราคานั้นใช้เวลาไม่เท่ากัน การศึกษาความสั
2 min read