วัฏจักรชีวิตเทรดเดอร์

เริ่มต้นด้วยการเป็น Trader แต่จะโตไปเป็น Investor

ในโลกของการลงทุนนั้น ทุกคนในตลาดล้วนเป็นเทรดเดอร์ไม่เว้นแม้แต่ VI เพียงแต่เราแบ่งประเภทของเทรดเดอร์ออกตามกรอบเวลาเท่านั้น เทรดเดอร์ นั้นมีวัฏจักรชีวิตดังเช่นธรรมชาติอย่างอื่น ชาวพุทธส่วนใหญ่มักจะได้เรียนรู้เรื่องบัวสี่เหล่าตามหลักธรรม เราจะใช้วงจรชีวิตของบัวเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพวงจรชีวิตของเทรดเดอร์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สิ่งมีชีวิตบนโลกในนี้ล้วนมีวัฏจักรชีวิตพื้นฐานตามธรรมชาติดังนี้ เกิด เติบโต สืบพันธุ์ ตาย ขั้นตอนเหล่านี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเวลา และเวลาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขได้

ทุกคนที่เข้าสู่โลกการลงทุน ล้วนแล้วแต่เป็นหน่อบัวที่เกิดอยู่ใต้ตมก่อน ตอนเริ่มเข้าสู่ตลาดนั้น ทุกคนอาจจะมีความรู้และต้นทุนที่ไม่เท่ากัน แต่สิ่งที่ทุกคนมีเท่ากันคือประสบการณ์ เมื่อเราเรียนรู้และซึมซับประสบการณ์มากขึ้น ก็เริ่มเติบโตเป็นบัวกลางน้ำ เมื่อเราหลอมรวมประสบการณ์กับความรู้เข้าด้วยกันจนค้นพบแนวทางการเทรดที่เหมาะกับตัวเรา เราก็เริ่มกลายเป็นบัวที่โผล่พ้นน้ำ และเมื่อตลาดเอื้อต่อแนวทางการลงทุนของเรา นั่นคือช่วงเวลาที่เราเบ่งบานและเมื่อเราได้รับผลตอบแทนจากตลาดมากพอนั่นเท่ากับว่าเราได้สร้างเมล็ดพันธ์รุ่นต่อไป เราสามารถกระจายเม็ดเงินเม็ดเงินเหล่านั้นไปลงทุนในตลาดอื่น เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงสืบไป  

เมื่อเราเข้าใจวัฏจักรของมันแล้ว ก็อย่าพยายามฝืนธรรมชาติ ไม่มีใครที่ก้าวเข้าสู่ตลาดแล้วจะประสบความสำเร็จเลย ทุกคนต้องผ่านความล้มเหลว เพื่อเรียนรู้และเติบโต คนที่ไม่เรียนรู้จากความล้มเหลวนั้น จะไม่มีโอกาสโผล่พ้นน้ำเพื่อรอวันเบ่งบาน และสุดท้ายจะเน่าเปื่อนสูญสลายหรือเป็นอาหารสัตว์น้ำไป ตัวแปรหลักที่เราไม่สามารถควบคุมได้คือเวลา การสั่งสมความรู้และประสบการณ์นั้นเป็นช่วงที่ยากลำบาก แต่ละคนใช้เวลาในช่วงนี้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละคน ขอเพียงไม่ยอมแพ้ เมื่อถึงจุดหนึ่ง ความรู้และประสบการณ์ก็จะส่งผลให้ดอกบัวเบ่งบาน ให้เม็ดบัวที่สมบูรณ์ต่อไป

Hope
Photo by Marc-Olivier Jodoin / Unsplash